Regulamin internetowej rezerwacji pojazdu na stronie www.auto67.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia oraz korzystania z serwisu auto67.pl
 2. Administratorem strony auto67.pl jest GLASS CAR Andrzej Zbilski, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67B 70-382 Szczecin NIP 8521118719 adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia.szczecin@gmail.com, dalej jako Auto67.pl lub Wypożyczalnia

 3. Rezerwacja Pojazdu za pośrednictwem strony internetowej następuje po:
 • wypełnieniu formularza rezerwacji dostępnego na stronie
 • akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Standardowych Warunków Umowy przez osobę zamawiającą
 • akceptacji zamówienia przez Wypożyczalnię. Wypożyczalnia przed akceptacją może wymagać od Klienta dodatkowych informacji np. danych osobowych, fotokopii dokumentu tożsamości,prawa jazdy, dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty rezerwacyjnej.

 • potwierdzeniu rezerwacji przez Zamawiającego
 1. auto67.pl poinformuje drogą mailową, na wskazany w formularzu adres, o akceptacji lub braku akceptacji zamówienia w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.

 2. Jeżeli po akceptacji rezerwacji przez Wypożyczalnię Klient nie dokona jej potwierdzenia w ciągu 24 godzin, a do czasu potwierdzenia rezerwacji pojazdy z wybranej klasy nie będą już dostępne,

 3. Wypożyczalnia niezwłocznie zaproponuje pojazd z innej klasy lub poinformuje o braku możliwości realizacji zamówienia i anulowaniu rezerwacji. Wówczas całość wpłaconych środków przez Klienta jest niezwłocznie zwracana.
 4. Jeżeli po przyjęciu rezerwacji powstaną okoliczności, przez które wynajęcie samochodu uzgodnionej klasy okaże się niemożliwe, Wypożyczalnia dostarczy samochód klasy wyższej z zastosowaniem identycznej stawki dobowej obowiązującej dla klasy pojazdu, którego dotyczyła rezerwacja. Nie wymaga to osobnego powiadamiania Klienta. Klient ma jednak prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie zgadza się na zmianę klasy pojazdu na inną. Wówczas Wypożyczalnia zwróci całość kwoty wpłaconej przez Najemcę.

 5. Natomiast, gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu wybranej oraz wyższej klasy, auto67.pl niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego. W takim przypadku Wypożyczalnia odstąpi od Umowy oraz zwróci Najemcy całość wniesionych opłat chyba, że Strony dojdą do porozumienia w sprawie wynajęcia pojazdu innej klasy.

 6. Płatności za wynajem Zamawiający może dokonać po wypełnieniu formularza zamówienia:
  • telefonicznie Infolinia: (881676767) kartą płatniczą lub kredytową ,
  • przelewem na konto w PKOBP: 73 1020 4795 0000 9602 0007 9012,
  • kartą płatniczą lub kredytową w momencie odbioru pojazdu,
 1. Zarówno Wypożyczalnia jak i Klient mogą bez podawania przyczyn odstąpić od Umowy Rezerwacji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną. Odstąpienie od Umowy Rezerwacji nie jest możliwe po zawarciu Umowy Najmu Pojazdu (najczęściej po przekazaniu pojazdu Najemcy).

 2. Do momentu odbioru pojazdu Klient może anulować Rezerwację Pojazdu za zwrotem odpowiednio:
 • całości opłat wniesionych przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, co najmniej na 12 godzin przed uzgodnioną przez Strony datą wydania zamówionego pojazdu

 • opłat wniesionych przy składaniu zamówienia po potrąceniu Opłaty Rezerwacyjnej będącej równowartością jednej stawki dobowej, jeśli oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostało złożone na krócej niż 12 godzin przed uzgodnioną przez Strony datą wydania zamówionego pojazdu.

 1. W przypadku nieodebrania Pojazdu w ciągu 2 godzin od uzgodnionego terminu oraz niepoinformowania Wypożyczalni o anulowaniu Rezerwacji lub o przesunięciu terminu odbioru pojazdu, Rezerwację uważa się za nieważną. Wpłacone środki zostaną zwrócone po potrąceniu równowartości dwóch stawek dobowych wynajmu oraz ewentualnych kosztów, jakie wypożyczalnia poniosła przy podstawieniu pojazdu.

 2. Wypożyczalnia zwraca wpłacone przez Najemcę środki do 7 dni roboczych od powstania okoliczności uzasadniających zwrot, np. po odstąpieniu od umowy lub anulowaniu rezerwacji.

 3. Samochód jest podstawiany Klientowi o godzinie oraz w miejsce wskazane przez niego w formularzu zamówienia lub uzgodnionym później
 4. Odbioru samochodu a tym samym zawarcia Umowy Najmu Pojazdu może dokonać zamawiający lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez Wypożyczalnię.

 5. Najemcą może zostać tylko osoba, która ma ukończone 25 lat i przynajmniej od 3 lat posiada prawo jazdy uprawniające do poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Reklamacje zawierające dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej usługi, należy składać na adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia.szczecin@gmail.com Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres email lub telefonicznie w terminie 14 dni od jej otrzymania.