Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Zbilski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GLASS CAR Andrzej Zbilski, ul. Jagiellońska 67B, 70-382 Szczecin, NIP: 8521118719, REGON: 812406162, adres e-mail do kontaktu: glasscar@wp.pl adres do korespondencyjny:GLASS CAR, ul. Jagiellońska 67B 70-382 Szczecin

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach dla jakich zostały podane lub zebrane oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przesłanki wskazane w RODO.

 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora: niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, na zasadach wskazanych w pkt 8, ograniczenia przetwarzania danych, przesłania danych innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych). Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach wskazanych w pkt 12 i 13 Polityki prywatności.

 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą składa do Administratora żądanie w oparciu o art. 15–22 RODO, wskazane również w pkt 7 Polityki prywatności, Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli jej informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, przy czym w takim przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku ze złożonym żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę o powodach niepodjęcia działań. Osobie tej służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 7. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, Administrator jest obowiązany udzielić jej dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących: cele przetwarzania danych, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – o wszelkich dostępnych informacji o ich źródle. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Administratorowi stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: glasscar@wp.pl lub wysłane pisemnie na adres: Jagiellońska 67B 70-382 Szczecin zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.

 8. Jeżeli osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Administratora nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.

 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania od niego ograniczenia tego przetwarzania w sytuacji, gdy:

a)      osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)      administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.

 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania osobie, której one dotyczą, informacji handlowej, za jego zgodą, a także w celu marketingu bezpośredniego Administratora.

 3. Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której one dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane.

 5. Administrator, za zgodą osoby, której dane dotyczą, może przetwarzać dane osobowe w celu badania osoby pod kątem jej zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się w szczególności za pośrednictwem plików cookies.

 6. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w Polityce Cookies znajdującej się poniżej treści niniejszej Polityki Prywatności.

 7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora lub przez osoby upoważnione do tego, na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy, a także jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych przez Administratora, a także w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów.

 8. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 9. Baza danych osobowych klientów Administratora podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.

 11. Administrator może ujawnić współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia klientom Administratora lepszej obsługi, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

Polityka plików cookies

 1. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies” (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze strony internetowej autoszyby.szczecin.pl zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej Administratora (zwanego dalej użytkownikiem) na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia działania strony internetowej Administratora np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie. Pliki „cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

 2. Zamieszczenie plików cookies następuje za zgodą użytkownika.

 3. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) użytkownika.

 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies.

 5. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

 6. W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, i są one przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony www Administratora bądź wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak możliwości identyfikacji użytkownika.

b. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie systemu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać ;

c. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( danej przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony www Administratora.