Polityka prywatno艣ci i przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatno艣ci i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Zbilski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 GLASS CAR Andrzej Zbilski, ul. Jagiello艅ska 67B, 70-382 Szczecin, NIP: 8521118719, REGON: 812406162, adres e-mail do kontaktu: glasscar@wp.pl adres do korespondencyjny: Andrzej Zbilski, ul. Jagiello艅ska 67B 70-382 Szczecin

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa si臋 na zasadach okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Za dane osobowe uznaje si臋 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.

 3. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Administratora wy艂膮cznie w celach dla jakich zosta艂y podane lub zebrane oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowi膮zuj膮cych przepisach.

 4. Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez Administratora na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przes艂anki wskazane w RODO.

 5. Ka偶da osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane ma prawo 偶膮da膰 od Administratora: niezw艂ocznego sprostowania dotycz膮cych jej danych osobowych je艣li s膮 one nieprawid艂owe, uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, usuni臋cia danych osobowych, na zasadach wskazanych w pkt 8, ograniczenia przetwarzania danych, przes艂ania danych innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych). Mo偶e r贸wnie偶 wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach wskazanych w pkt 12 i 13 Polityki prywatno艣ci.

 6. Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮 sk艂ada do Administratora 偶膮danie w oparciu o art. 15鈥22 RODO, wskazane r贸wnie偶 w pkt 7 Polityki prywatno艣ci, Administrator bez zb臋dnej zw艂oki 鈥 a w ka偶dym razie w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania 鈥 udzieli jej informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z jej 偶膮daniem. W razie potrzeby termin ten mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony o kolejne dwa miesi膮ce z uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 偶膮da艅, przy czym w takim przypadku w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania Administrator poinformuje o takim przed艂u偶eniu terminu, z podaniem przyczyn op贸藕nienia. Je偶eli Administrator nie podejmuje dzia艂a艅 w zwi膮zku ze z艂o偶onym 偶膮daniem niezw艂ocznie 鈥 najp贸藕niej w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania 鈥 poinformuje osob臋 o powodach niepodj臋cia dzia艂a艅. Osobie tej s艂u偶y prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony prawnej przed s膮dem.

 7. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 jej dane osobowe. Je偶eli ma to miejsce, Administrator jest obowi膮zany udzieli膰 jej dost臋pu do tych danych oraz do informacji obejmuj膮cych: cele przetwarzania danych, kategorie odno艣nych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, w szczeg贸lno艣ci o odbiorcach w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo偶liwe, o kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do 偶膮dania od administratora sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz膮cego osoby, kt贸rej dane dotycz膮 oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o zasadach ich podejmowania, a tak偶e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; je偶eli dane osobowe nie zosta艂y zebrane od osoby, kt贸rej dane dotycz膮 鈥 o wszelkich dost臋pnych informacji o ich 藕r贸dle. Realizacja tych uprawnie艅 nast臋puje w oparciu o przes艂ane Administratorowi stosowne 偶膮danie, wys艂ane drog膮 mailow膮 na adres: glasscar@wp.pl lub wys艂ane pisemnie na adres: Jagiello艅ska 67B 70-382 Szczecin zawieraj膮ce dane identyfikuj膮ce Klienta oraz zakres 偶膮dania.

 8. Je偶eli osoba udzieli艂a zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta mo偶e by膰 w ka偶dym czasie cofni臋ta (tzw. 鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) bez wp艂ywu jednak na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. Obowi膮zek usuni臋cia danych osobowych przez Administratora nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz w przypadkach wskazanych w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych, w tym w szczeg贸lno艣ci w art. 17 ust. 3 RODO.

 9. Ka偶da osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez Administratora ma prawo 偶膮dania od niego ograniczenia tego przetwarzania w sytuacji, gdy:

a)聽聽聽聽聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych 鈥 na okres pozwalaj膮cy administratorowi sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych;

b)聽聽聽聽聽 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 usuni臋ciu danych osobowych, 偶膮daj膮c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)聽聽聽聽聽 administrator nie potrzebuje ju偶 danych osobowych do cel贸w przetwarzania, ale s膮 one potrzebne osobie, kt贸rej dane dotycz膮, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;

d)聽聽聽聽聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania 鈥 do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Je偶eli przetwarzanie zosta艂o ograniczone, dane osobowe mo偶na przetwarza膰, z wyj膮tkiem przechowywania, wy艂膮cznie za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego.

 1. Je偶eli Administrator planuje dalej przetwarza膰 dane osobowe w celu innym ni偶 cel, w kt贸rym dane osobowe zosta艂y zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.

 2. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez Administratora w celu wysy艂ania osobie, kt贸rej one dotycz膮, informacji handlowej, za jego zgod膮, a tak偶e w celu marketingu bezpo艣redniego Administratora.

 3. Klient lub osoba, kt贸rej dane osobowe dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮.

 4. Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba kt贸rej one dotycz膮 ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim. Prawo sprzeciwu Klient mo偶e wykona膰 za po艣rednictwem zautomatyzowanych 艣rodk贸w wykorzystuj膮cych specyfikacje techniczne. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, dane osobowe nie b臋d膮 ju偶 w tym celu przetwarzane.

 5. Administrator, za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w celu badania osoby pod k膮tem jej zachowa艅 i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wynik贸w tych bada艅 wy艂膮cznie na potrzeby polepszenia jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora, a tak偶e w celach statystycznych. Profilowanie odbywa si臋 w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem plik贸w cookies.

 6. Szczeg贸艂owa regulacja dotycz膮ca plik贸w cookies zawarta jest w Polityce Cookies znajduj膮cej si臋 poni偶ej tre艣ci niniejszej Polityki Prywatno艣ci.

 7. Podane dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane jedynie przez Administratora lub przez osoby upowa偶nione do tego, na podstawie stosownego upowa偶nienia lub umowy, a tak偶e je偶eli przewiduj膮 to obowi膮zuj膮ce przepisy. Przekazanie danych osobowych nast膮pi wy艂膮cznie w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji umowy i us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora, a tak偶e w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interes贸w.

 8. Administrator zobowi膮zuje si臋 chroni膰 dane osobowe stosuj膮c odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮cych ochron臋 danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci przez ich zabezpieczenie przed udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem.

 9. Baza danych osobowych klient贸w Administratora podlega ochronie prawnej. Dane te s膮 szczeg贸lnie chronione i zabezpieczone przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych.

 10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u偶ycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba 偶e dzieje si臋 to za zgod膮 lub na 偶yczenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci na wniosek w艂a艣ciwych i uprawnionych organ贸w pa艅stwowych.

 11. Administrator mo偶e ujawni膰 wsp贸艂pracuj膮cym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, og贸lnych zestawie艅 statystycznych. Zestawienia takie nie zawieraj膮 danych osobowych. Zebrane w ten spos贸b anonimowe informacje b臋d膮 wykorzystywane w celu zapewnienia klientom Administratora lepszej obs艂ugi, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trend贸w, administrowania stron膮 i jej doskonalenia.

Polityka plik贸w cookies

 1. Administrator stosuje mechanizm plik贸w 鈥瀋ookies鈥 (niewielkie pliki tekstowe), kt贸re podczas korzystania ze strony internetowej autoszyby.szczecin.pl zapisywane s膮 przez serwer Administratora na dysku twardym urz膮dzenia ko艅cowego u偶ytkownika strony internetowej Administratora (zwanego dalej u偶ytkownikiem) na potrzeby uproszczenia i聽przyspieszenia dzia艂ania strony internetowej Administratora np.聽poprzez zapami臋tanie poprzednio otwartych tekst贸w i聽szybsze ich ponowne wczytywanie. Pliki 鈥瀋ookies鈥 s膮 nieszkodliwe dla komputera, jak r贸wnie偶 dla u偶ytkownika i聽jego danych. Ka偶dy u偶ytkownik mo偶e je w艂膮czy膰 lub wy艂膮czy膰 w聽ustawieniach w艂asnej przegl膮darki.

 2. Zamieszczenie plik贸w cookies nast臋puje za zgod膮 u偶ytkownika.

 3. Administrator mo偶e zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP) u偶ytkownika.

 4. U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plik贸w cookies.

 5. Pliki cookies nie gromadz膮 danych osobowych, nie zmieniaj膮 konfiguracji jego komputera, nie s艂u偶膮 do instalowania b膮d藕 deinstalacji jakichkolwiek program贸w komputerowych, wirus贸w lub trojan贸w, nie ingeruj膮 w integralno艣膰 systemu b膮d藕 danych u偶ytkownika, nie s膮 przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mog膮 by膰 w ka偶dym momencie usuni臋te przez u偶ytkownika.

 6. W ramach strony internetowej Administratora stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, i s膮 one przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do czasu opuszczenia strony www Administratora b膮d藕 wy艂膮czenia oprogramowania przegl膮darki internetowej. 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika.

 7. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

a. tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem jednak mo偶liwo艣ci identyfikacji u偶ytkownika.

b. mo偶liwo艣ci logowania i utrzymywania sesji u偶ytkownika na ka偶dej kolejnej stronie systemu, dzi臋ki czemu u偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie ponownie wpisywa膰 鈥︹︹︹. ;

c. dopasowania zawarto艣ci strony internetowej do indywidualnych preferencji u偶ytkownika oraz okre艣lenia jego profilu w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.

 1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e w ka偶dym czasie dokona膰 zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania ( danej przegl膮darki internetowej). Przyk艂adowe opcje edytowania w popularnych przegl膮darkach:

 1. Administrator informuje, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 poprawne korzystanie ze strony www Administratora.